IetsAnders.nl is gevestigd te Groenlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer:  54382726

Artikel 1. TOEPASBAARHEID

1.1 Alle offertes en overeenkomsten ter zake van door IetsAnders.nl te verrichten werkzaamheden geschieden onder deze Algemene Voorwaarden, voor zover niet door IetsAnders.nl schriftelijk is  bevestigd dat anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden worden vóór het aangaan van de met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst desgewenst aan de opdrachtgever ter hand gesteld.

1.2 Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

1.3 Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Artikel 2. OFFERTE

2.1 IetsAnders.nl stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken.

2.2 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Deze opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie teneinde de uitvoering van de opdracht zo min mogelijk te vertragen.

2.3 IetsAnders.nl bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% BTW.

2.5 Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn geldig tot 4 weken na de offertedatum.

2.6 Een opdracht tot verrichting van werkzaamheden wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat IetsAnders.nl na inzage van het betreffende materiaal of na ontvangst van volledige details inzake de te verrichten werkzaamheden het recht heeft binnen redelijke tijd de opdracht alsnog op te zeggen zonder gehouden te zijn tot het geven van enige schadevergoeding.

Artikel 3. REIS EN VERBLIJF

3.1 Alle reis- en verblijfskosten worden opgenomen in de offerte. Eventueel vermeerderd met additionele kosten zoals beschreven in artikel 2.

Artikel 4. MUZIEK

4.1 Voor bestaande muziek die in een productie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

4.2 De rechten van de op maat gecomponeerde muziek liggen bij de componist. De componist geeft alleen toestemming voor het gebruik t.b.v. de overeengekomen productie(s)

Artikel 5. VOICE-OVER

5.1 Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. AUTEURSRECHT

6.1 Op alle IetsAnders.nl producties rust het auteursrecht. Een IetsAnders.nl -productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, IetsAnders.nl.

6.2 Concepten, muziek, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van IetsAnders.nl. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met IetsAnders.nl.

6.3 Afkoop van auteursrecht kan onderdeel zijn van het offertebedrag wanneer dit vooraf is overeengekomen. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt IetsAnders.nl de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

Artikel 7.1 BETALINGSCONDITIES

7.1 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

7.2 Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

7.3 Elke betaling betekent automatisch dat Opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft ontvangen, heeft doorgenomen en accepteert.

7.4 IetsAnders.nl behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 30% van de totale opdracht aan de klant te factureren alvorens de opdracht zal worden uitgevoerd of is gerechtigd gehele vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te leveren dan wel van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de juiste nakoming van de financiële verplichtingen.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde is IetsAnders.nl nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt, met de middelen rechtens aan te tonen), blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

8.2 IetsAnders.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

8.3 De koper is gehouden IetsAnders.nl te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

8.4 IetsAnders.nl is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van opdrachtgever of derden welke door IetsAnders.nl of door diegenen van wie zij zich bedient bij de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst wordt veroorzaakt.

8.5 Verder sluit IetsAnders.nl behoudens grove nalatigheid, opzet en/ of door grove schuld iedere aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan de opdrachtgever of aan derden, door IetsAnders.nl of diegenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, of door de producten zelf, uit.

8.6 De opdrachtgever, die IetsAnders.nl een veilige uitvoering van de werkzaamheden garandeert, is aansprakelijk voor alle schades welke door IetsAnders.nl wordt geleden bij de uitvoering van de werkzaamheden, toegebracht door de opdrachtgever of door derden welke in/ bij de locatie waarin/ bij ietsanders.nl de opdracht uitvoert aanwezig zijn.

8.7 Opdrachtgever vrijwaart IetsAnders.nl voor alle aanspraken van derden.

8.8 Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en wederzijds op schrift is overeengekomen, heeft IetsAnders.nl het recht een opdracht ook door derden te laten uitvoeren, onverminderd IetsAnders.nl’s verantwoordelijkheid voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 9. INTREKKEN EN / OF TERUGTREKKEN VAN DE OPDRACHT

9.1 Indien IetsAnders.nl niet bij machte is om de aanvaarde opdracht tijdig uit te voeren, heeft de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, het recht de verleende opdracht eenzijdig in te trekken. Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt opgezegd op een tijdstip waarop IetsAnders.nl reeds werkzaamheden heeft verricht, is door de opdrachtgever een schadeloosstelling verschuldigd.

9.2 Indien IetsAnders.nl van mening is dat een opdracht na aanvaarding zodanig door de opdrachtgever wordt gewijzigd dat IetsAnders.nl deze opdracht naar redelijkheid niet zou hebben aanvaard, behoudt IetsAnders.nl het recht zich van de opdracht terug te trekken. In dat geval heeft IetsAnders.nl recht op het overeengekomen honorarium dat bij volledige uitvoering van de aanvankelijke opdracht door de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest, zulks op basis van de tot dat moment door IetsAnders.nl verrichte werkzaamheden.

9.3 Indien de opdrachtgever aanpassingen wenst in het door IetsAnders.nl geleverde product wordt dit gezien als zijnde een nieuwe opdracht en zal deze als zodanig geoffreerd en gefactureerd worden.

Artikel 10. BEREIKBAARHEID

10.1 De opdrachtgever garandeert dat de locatie per voertuig kan worden bereikt en ter plaatse voldoende parkeerruimte aanwezig is.

10.2 Opdrachtgever garandeert dat de plaats waar apparatuur moet worden opgesteld bereikbaar is, dat wil zeggen dat, gelet op de omvang en het gewicht van de apparatuur, geen trappen dienen te worden beklommen, de deuren voldoende breed zijn en meer in het algemeen geen belemmeringen aanwezig zijn.

10.3 Extra kosten als gevolg van het niet kunnen parkeren of niet dan wel moeilijk bereiken van de locatie zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11. GESCHILLEN

11.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht toepasselijk.

11.2 Onverminderd de bevoegdheid van de Kantonrechter in door de wet omschreven gevallen worden alle geschillen in eerste instantie beslecht door de Arrondissementsrechtbank binnen welk gebied IetsAnders.nl is gevestigd.

Artikel 12. LEVERINGSTERMIJNEN

12.1 Alle door IetsAnders.nl opgegeven of met IetsAnders.nl overeengekomen leveringstermijnen zullen door haar zo veel mogelijk in acht worden gehouden, doch zijn overigens vrijblijvend.

12.2 De levering geschiedt vanaf het bedrijf.

12.3 IetsAnders.nl is gerechtigd de goederen in delen te leveren.

Artikel 13. TRANSPORT/ RISICO

13.1 Het vervoer van alle goederen is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Alle door IetsAnders.nl verkochte goederen/producties blijven haar eigendom tot al het ter zake verschuldigde met inbegrip van rente en kosten, alsook al het door opdrachtgever aan haar verschuldigde uit hoofde van andere overeenkomsten, volledig aan haar is betaald.

14.2 Zolang het eigendom niet op de koper is overgegaan is het de koper verboden de goederen/producties in pand te geven of als zekerheid in welke vorm dan ook te laten dienen.

Artikel 15. VIDEO OPNAME OP LOCATIE

15.1 Het voertuig dient zo dicht mogelijk bij de opname locatie geplaatst en/ of onder continue toezicht geparkeerd te worden waarbij er geheel en/ of gedeeltelijke video- audio apparatuur in het voertuig moet achterblijven.

15.2 Bij een video opname en/ of productie kan IetsAnders.nl de opname en/ of productie weigeren dan wel stoppen als de inhoud van de overeenkomst en/ of de opname in strijd is met de wet, de goede zeden, de openbare orde of met de beginselen van redelijkheid en billijkheid.

15.3 De kosten die uit het bovenstaande voortvloeien, het niet kunnen uitvoeren van een opdracht, komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16. UITSLUITING VOORWAARDEN WEDERPARTIJ

16.1 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de wederpartij of haar bureau wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijking van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend jegens IetsAnders.nl gelden indien een dergelijke afwijking vooraf en schriftelijk door IetsAnders.nl is aanvaard.

Artikel 17. GELDIGHEID BEPALINGEN

17.1 Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de overeenkomst tussen IetsAnders.nl en de wederpartij ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan, noch die van de overeenkomst zelve waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken.

17.2 Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

Artikel 18. BEPALINGEN T.A.V. FILM-,VIDEO-, AUDIO- EN MUZIEKOPNAMEN

18.1 Tijdens het ingeplande opnames worden een aantal takes opgenomen. De opnameleider bepaalt wanneer er voldoende opnamen zijn die een voldoende kwaliteit hebben voor productie en weergave.

18.2 In de nabewerking van die opnamen heeft de editor de uiteindelijke beslissing welke opname geschikt is voor publicatie. Hierbij wordt gelet op  taalgebruik, uitspraak, kleding, houding en beelduitsnede.

18.3 Over de beslissing welke opname het meest geschikt is voor publicatie kan achteraf niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 19. OVERMACHT

19.1 In geval van overmacht, zoals omschreven in sub 21.2, wordt de nakoming van verplichtingen door IetsAnders.nl en het haar vertegenwoordigende acquisitiebureau van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Van het intreden van deze overmachttoestand zal IetsAnders.nl of het haar vertegenwoordigende acquisitiebureau binnen 8 dagen aan opdrachtgever schriftelijk melding doen. Indien deze overmachttoestand langer dan 2 maanden heeft geduurd, te rekenen vanaf het tijdstip van voorgemelde schriftelijke mededeling door IetsAnders.nl of haar acquisitiebureau, is uitsluitend IetsAnders.nl gerechtigd om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel het kwantum dat in die 2 maanden geleverd had moeten worden geheel of gedeeltelijk te annuleren. In geen van de genoemde gevallen zal de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

19.2 Onder overmacht wordt hier verstaan: elke niet aan IetsAnders.nl te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting door IetsAnders.nl geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

19.3 Derhalve zal onder andere als overmacht kunnen gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, vorst, het wegvallen van nutsvoorzieningen, stakingen en overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst in ernstige mate beïnvloeden.’